Všeobecné zásady používania webových stránok

VŠEOBECNÉ ZÁSADY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto podmienky upravujú používanie internetových stránok s doménou www.saluspopuli.sk (ďalej len „Stránky“) tretími osobami (ďalej len „Podmienky“).

1.2 Prevádzkovateľom Stránok je spoločnosť Salus Populi, družstvo, so sídlom Devínska 39/876, 940 02 Nové Zámky, IČO: 52 903 184, zapísaná́ v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka číslo 10135/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.3 Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa prihlasujú na Stránky a používajú́ ich (ďalej len „Používateľ“). Používaním Stránok Používateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí́ s Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.4 Ak Používateľ s týmito Podmienkami nesúhlasí, je povinný Stránky bezodkladne opustiť.

2. Prístup na Stránky a ich používanie je bezplatné.

2.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok.

2.2  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na Stránky, a to bez udania dôvodu.

2.3  Použitie Stránok v rozpore s týmito Podmienkami je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých údaje, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok.

2.4  Používanie Stránok alebo ich častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či ďalšieho rozmnožovania je zakázané.

2.5 Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Stránok Používateľmi sú zakázané.

3. Autorské práva a ochranné známky

3.1 Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Stránkam, predovšetkým šíriť obsah Stránok a udeľovať súhlas na ich použitie.

3.2 Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva k obsahu Stránok , ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránkach, vrátane textu, dizajnu Stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na Stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na Stránkach.

4. Obsah Stránok

4.1 Obsah Stránok má informatívny, avšak nezáväzný, charakter.

4.2 Obsah Stránok bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé.

4.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.

4.4 Obsah Stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na Stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránkach.

5. Vylúčenie zodpovednosti a záruk

5.1 Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom Stránky žiadne záruky.

5.2 Každý Používateľ používa Stránky na vlastné riziko a zodpovednosť.

5.3 Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

5.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.

5.5 V súvislosti s obsahom Stránok Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, najmä neposkytuje záruku vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým procesom.

5.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné škody, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Stránok ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľ- vek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

5.7 Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k Stránkam.

5.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránok.