Podmienky ochrany súkromia

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Salus populi, družstvo, so sídlom: Devínska 39/876, Nové Zámky 940 02, IČO: 52 903 184, registrácia: Obchodný register Okresného súdu, oddiel: Dr, vložka č. 10135/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Vo veciach týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete na základe Dohody prevádzkovateľov kedykoľvek kontaktovať tu:

E-mail: kontakt@saluspopuli.sk

Telefónne číslo: +421 951 259 206

Korešpondenčná adresa: Panská 15, 811 01 Bratislava

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli úplne akejkoľvek informácii uvedenej v týchto podmienkach neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • Spravovať členské vklady našich členov – družstevníkov pri rôznych investičných aktivitách nás alebo našich SPV;
 • Zabezpečovať vnútornú agendu družstva spojenú s prijímaním prihlášok a evidenciou členov družstva, zdieľanie informácií a komunikáciu našich členov a SPV;
 • Uzatvárať, meniť a plniť rôzne zmluvné vzťahy;
 • Zvyšovať povedomie o družstve a našich aktivitách v online prostredí a propagovať naše aktivity a členov nášho tímu;
 • Plniť rôzne zákonné povinnosti, ak je pre ich splnenie nevyhnutné spracúvanie osobných údajov; a
 • chrániť naše oprávnené záujmy.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na základe Dohody prevádzkovateľov ako Spoloční prevádzkovatelia na nasledovné účely na základe nasledovných právnych základov:

  Účel Právny základ Charakteristika
1. Zabezpečovanie činnosti družstva, vrátane zdieľania a výmeny dát s SPV na vnútorné administratívne účely Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré nám umožňuje posudzovať a schvaľovať žiadosti o členstvo, ako aj zdieľať a využívať informácie vnútornej povahy medzi členmi a SPV aj formou interného chatu a privátnej časti našej webstránky. Rovnako môže ísť o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre realizovanie našich investičných aktivít a projektov dedikovaných na SPV.
2. Plnenie zákonných povinností Plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné v rámci uchovávania daňových a účtovných dokladov, vybavovania žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, zamestnávania zamestnancov a s tým spojenej mzdovo-odvodovej agendy, vedení evidencie členov družstva a vydávanie osvedčení o členstve, uplatňovania našich primeraných bezpečnostných opatrení podľa čl. 32 GDPR súvisiacim so zabezpečovaním IT bezpečnosti (napr. zálohovanie dát a logovanie) a pod.
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre rôzne uplatňovanie, obhajovania a preukazovanie našich práv a právnych nárokov v súvislosti s rôznymi právnymi konaniami, poskytovaním súčinnosti verejným orgánom, vymáhaním pohľadávok, negociáciou predzmluvných vzťahov pri rokovaniach o uzatváraní zmlúv, vyjednávaniach o zmenách a plneniach akýchkoľvek B2B a B2C zmluvných vzťahov. Typicky tento účel zahŕňa celú našu právnu agendu ako aj právnu agendu SPV.
4. Zvyšovanie povedomia, propagácia a správa profilov na sociálnych sieťach Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre prihlásenie sa na odber a zasielanie newslettera, spravovanie a využívanie našich profilov zriadených na FB, Instagrame a LinkedIne ako aj pri ukladaní cookies do Vašich zariadení a prehliadačov pre potreby marketingovej analytiky a remarketingu. Rovnako spracúvanie zahŕňa rôzne propagačné a PR aktivity a zverejňovanie údajov a fotografií o členoch nášho tímu na webstránke.
5. Štatistické účely Právne základy pôvodných účelov na základe čl. 89 GDPR a recitálu 50 GDPR. Ide o spracúvanie osobných údajov pri zostavovaní rôznych štatistických výstupov, ukazovateľov, dashboardov, analytických reportov a pod. Týka sa napr. používania služieb Google Analytics a Facebook Public Insights.

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Zabezpečovanie činnosti družstva, vrátane zdieľania a výmeny dát s SPV na vnútorné administratívne účely V zmysle recitálu 48 GDPR: „Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov.“ Pri zdieľaní údajov o členoch družstva, našich spolupracovníkoch, či zamestnancoch SPV v rámci našej skupiny družstva a SPV považujeme administratívne účely s tým spojené za náš oprávnený záujem. Rovnako za náš oprávnený záujem považujeme vytvorenie a používanie internej komunikačnej platformy pre praktické zabezpečovanie tohto oprávneného záujmu.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie našich právnych nárokov a právnych nárokov SPV považujeme za Váš oprávnený záujem. V prípade, ak potrebujeme spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nie sú zmluvnou stranou v právnom vzťahu s nami alebo s SPV, ale ich spracúvanie je nevyhnutné pre uzatvorenie, zmeny alebo plnenie zmluvných vzťahov s našimi spolupracovníkmi, dodávateľmi, obchodnými partnermi považujeme ich spracúvanie za náš oprávnený záujem.
Zvyšovanie povedomia, propagácia a správa profilov na sociálnych sieťach V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“  Ak ste členom družstva alebo klientom SPV tak zasielanie newsletteru s obsahom, ktorý súvisí s našou činnosťou a službami považujeme za náš oprávnený záujem. Rovnako spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre zabezpečovanie komunikácie a interakcií s dotknutými osobami pri prevádzkovaní našich profilov na sociálnych sieťach považujeme za náš oprávnený záujem. Ak od nás právo nevyžaduje v konkrétnych prípadoch súhlas dotknutej osoby, tak považujeme za náš oprávnený záujem aj ďalšie vykonávanie marketingových aktivít podporujúcich naše komerčné činnosti a zvyšovanie povedomia o družstve a SPV.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými spolupracovníkmi nášho družstva a SPV alebo preverenými tretími stranami. Naši pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnené riadené prístupové role, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho člena nášho tímu. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • Našim SPV, v ktorých má družstvo majetkovú účasť a personálnu kontrolu;
 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom;
 • našim spolupracovníkom, ktorým sme vydali pokyny podľa čl. 29 GDPR a zaviazali ich mlčanlivosťou podľa § 79 Zákona o ochrane osobných údajov;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, daňovým poradcom);
 • mzdovým a účtovným spoločnostiam;
 • poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Mycloud, Amazon Web Services, Microsoft);
 • poskytovateľom služieb video-konferenčných hovorov;
 • prevádzkovateľom sociálnych sietí (Facebook / Instagram, LinkedIn, Twitter);
 • správcom a registrátorom internetových domén (GoDaddy);
 • poskytovateľom webhostingových služieb (napr. Websupport, FreshDesk);
 • poskytovateľom IT podpory našich systémov a hardvéru;
 • poskytovateľom služieb dôveryhodného elektronického podpisu podľa štandardov e-IDAS (napr. Hello Sign);
 • poskytovateľom služieb automatizovaného zasielanie elektronickej marketingovej komunikácie a marketingovej analytiky (napr. Mailchimp, SendInblue);
 • Sociálnej poisťovni, dôchodcovským správcovským spoločnostiam, zdravotným poisťovniam, ak začneme zamestnávať;
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • povereným zamestnancom vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Shield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Shield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
Zabezpečovanie činnosti družstva, vrátane zdieľania a výmeny dát s SPV na vnútorné administratívne účely Počas trvania členstva v družstve, pričom nepotrebné údaje podliehajú revízii a vymazávame ich najmenej 1x ročne
Plnenie zákonných povinností Do uplynutia zákonnej lehoty, ak ju právo stanovuje (napr. 10 rokov nasledujúcich po roku vzniku účtovného dokladu), pričom nepotrebné údaje podliehajú revízii a vymazávame ich najmenej 1x ročne.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Až do premlčania právneho nároku, typicky 3 roky v občianskoprávnych vzťahoch a 4 roky v obchodno-právnych vzťahoch, príp. do meritórneho ukončenia právnej veci spojenej v vyčerpaním, vzdaním sa alebo premlčaním práva na podanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
Zvyšovanie povedomia, propagácia a správa profilov na sociálnych sieťach Do odvolania súhlasu alebo podania námietky voči priamemu marketingu.
Štatistické účely Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania.
   

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:

 • registráciou na našich stránkach (ako uchádzač o členstvo) a vypĺňaním a elektronickým podpisovaním formulárov v privátnej zóne našej webstránky;
 • používaním našej webstránky a povolením ukladania cookies do Vášho koncového zariadenia alebo interakciou s integrovanými zásuvnými modulmi sociálnych sietí;
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami emailom alebo cez naše call centrum ( z hovorov nerobíme audio záznam) ;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami alebo otázkami;
 • Zdieľaním a výmenou údajov s SPV, ak ste Vaše osobné údaje poskytli niektorým vyššie uvedeným spôsobom našej SPV

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolaťJeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“   „Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“   V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov
Vaše meno a priezvisko:  
Kontaktné údaje:   
Relevantný účel spracúvania:  Prosím uveďte, akého účelu spracúvania sa Vaša žiadosť týka.
Kontext resp. vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou: Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod.
Charakter Vašej opravy: Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
Súvislosti Vašej žiadosti o opravu: Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
Oprava: Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.
  Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na kontakt@saluspopuli.sk  

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR. K profilovaniu môže dochádzať iba neinvazívnou formou bez akýchkoľvek individuálnych rozhodnutí s podstatným vplyvom alebo právnym účinkom na dotknutú osobu v dôsledku povoleného spracúvania cookies a remarketingových služieb, čoho dôsledkom môže byť adresnejšie zobrazovanie našej reklamy v online prostredí pri Vašom využívaní internetových vyhľadávačov alebo prehliadaní iných webstránok a sociálnych sietí.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov (napr.zásuvné moduly tzv. plug iny prevádzkovateľov sociálnych sietí ako je FB/Instagram, LinkedIn). Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie.  Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených primárne v Európskej únii alebo v USA za podmienky, že dovozca spĺňa primerané právne záruky (Privacy Shield, vhodný typ štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou). V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Naše webové stránky priamo ukladajú do súboru cookies informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookies po prejavení súhlasu návštevníka. Okrem toho používame na www.saluspopuli.sk aj tzv. „session cookies“, ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať a tzv. „funkčné cookies“, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení. Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú na našich webových stránkach implementované a slúžia hlavne na podporu našich marketingových, štatistických a analytických aktivít umožňujúcich nám prevádzkovať modernú webstránku.

Konkrétne používame najmä nasledujúce cookies:

Názov cookies Účel používania Poskytovateľ Doba používania Typ
_ga Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky. Google Analytics 2 roky HTTP
_gat Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky. Google Analytics 1 deň HTTP
_gid Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky. Google Analytics 1 deň HTTP
collect Používa sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o používateľovom zariadení a správaní na našom webe, pričom sleduje používateľa cez zariadenia a marketingové kanály. Google Analytics Počas doby spojenia Pixel
pll_language Využíva sa na odlíšenie a nastavenie jazykovej mutácie webstránky Prevádzkovateľa podľa preferencií návštevníka.   Prevádzkovateľ 1 rok HTTP
r/collect Tento súbor cookie sa používa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka medzi zariadeniami a marketingovými kanálmi   Google / doubleclick.net Počas doby spojenia Pixel

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc. Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve našej webovej stránky.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

 

 

 

 

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Instagram, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môžeme využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri správe našich profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.

Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook / Instagram na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Upozorňujeme, že pri využívaní nášho webu nemáme žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstoolshttps://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

V súvislosti s používaním našich profilov zriadených na sociálnych sieťach Facebook / Instagram môže dochádzať aj k spracúvaniu Vašich osobných údajov na štatistické účely (služba „page insights“), pričom máme spoločne s Facebookom postavenie spoločných prevádzkovateľov, pričom základné časti súvisiacej dohody spoločných prevádzkovateľov sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

LinkedIn

Používanie tejto sociálnej siete má pre nás v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a v druhom rade na nadviazanie internej komunikácie s odborníkmi a profesionálmi, ktorých by sme mohli mať záujem nadviazať inú formu profesionálnu spoluprácu. Okrem toho môžeme využívať aj služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zamerané na podporu nášho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, ktorých cieľom je najmä zvyšovať návštevnosť našich webstránok, či účelovo vytvorených podstránok (microsites). Tiež môžeme využívať aj LinkedIn nástroje na správu našich kampaní ako Campaign manager a personalizovanú internú poštu na zasielanie nášho obsahu pri budovaní PR a povedomia o nás a našich službách, či pri informovaní o voľnej pracovnej pozície vhodnej pre Váš profil. V prípade, ak využívame tieto služby LinkedIn bude vystupovať ako náš sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://legal.linkedin.com/dpa
Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn na jeho vlastné účely získate na nasledujúcom URL odkaze: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Twitter

Pri komunikácii s okolitým svetom plánujeme používať aj Twitter, ktorý je prevádzkovaný firmou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Aktuálne okrem bežného používateľského využívania nášho konta na Twitteri nevyužívame na spracúvanie osobných údajov žiadne služby od tohto prevádzkovateľa sociálnej siete. Na spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete nemáme žiadny vplyv ani kontrolu. Pre získanie bližších informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov môžete použiť odkaz: https://twitter.com/privacy?lang=en

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Salus Populi, družstvo

V Bratislave, máj 2020


[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN